Проекти от общ интерес

3.7.1. НОВ МЕЖДУСИСТЕМЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД 400 KV МЕЖДУ ПОДСТАНЦИЯ „МАРИЦА ИЗТОК”, БЪЛГАРИЯ И ПОДСТАНЦИЯ „НЕА САНТА”, ГЪРЦИЯ
3.7.2. НОВ ЕЛЕКТРОПРОВОД 400 KV МЕЖДУ ПОДСТАНЦИЯ „МАРИЦА ИЗТОК” И ПОДСТАНЦИЯ „ПЛОВДИВ”
3.7.3. НОВ ЕЛЕКТРОПРОВОД 400 KV МЕЖДУ ПОДСТАНЦИЯ „МАРИЦА ИЗТОК” И ОТКРИТАТА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА НА ТЕЦ „МАРИЦА ИЗТОК 3”
3.7.4. НОВ ЕЛЕКТРОПРОВОД 400 KV МЕЖДУ ПОДСТАНЦИЯ „МАРИЦА ИЗТОК” И ПОДСТАНЦИЯ „БУРГАС”
3.8.1. НОВ ЕЛЕКТРОПРОВОД 400 KV МЕЖДУ ДОБРУДЖА И БУРГАС