3.7.1. НОВ МЕЖДУСИСТЕМЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД 400 KV МЕЖДУ ПОДСТАНЦИЯ „МАРИЦА ИЗТОК”, БЪЛГАРИЯ И ПОДСТАНЦИЯ „НЕА САНТА”, ГЪРЦИЯ

NEW 400 KV INTERCONNECTION BETWEEN SUBSTATION “MARITSA EAST”, BULGARIA AND SUBSTATION “NEA SANTA”, GREECE
3.7.2. НОВ ЕЛЕКТРОПРОВОД 400 KV МЕЖДУ ПОДСТАНЦИЯ „МАРИЦА ИЗТОК” И ПОДСТАНЦИЯ „ПЛОВДИВ”

NEW POWER LINE 400 KV BETWEEN SUBSTATION “MARITSA EAST” AND SUBSTATION "PLOVDIV"
3.7.3. НОВ ЕЛЕКТРОПРОВОД 400 KV МЕЖДУ ПОДСТАНЦИЯ „МАРИЦА ИЗТОК” И ОТКРИТАТА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА НА ТЕЦ „МАРИЦА ИЗТОК 3”

NEW POWER LINE 400 KV BETWEEN SUBSTATION “MARITSA EAST” AND SWITCHYARD OF TPP “MARITSA EAST 3”
3.7.4. НОВ ЕЛЕКТРОПРОВОД 400 KV МЕЖДУ ПОДСТАНЦИЯ „МАРИЦА ИЗТОК” И ПОДСТАНЦИЯ „БУРГАС”

NEW POWER LINE 400 KV BETWEEN SUBSTATION “MARITSA EAST” AND SUBSTATION “BURGAS”
3.8.1. НОВ ЕЛЕКТРОПРОВОД 400 KV МЕЖДУ ДОБРУДЖА И БУРГАС

NEW 400 KV POWER LINE BETWEEN DOBRUDJA AND BURGAS